Friday, April 17, 2009

श्रीगणेशः

ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय

लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय

नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय

गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।


अस्तु, इदं मम द्वितीयं वृत्तपत्रं। अस्मिन् वृत्तपत्रेऽहं संस्कृत भाषायां गद्यलेखनस्य स्थिति का, प्रारम्भं कदा केन च अभवत्, साम्प्रतिके समये अस्य स्थितिः कीदृशी इत्यादि विषयान् अधिकृत्य कतिपयानि अनुच्छेदानि लेखयिष्यामि। भवन्तः सर्वेषां पाठकवर्याणां टिप्पण्यात्मकः स्नेहः अपेक्षितः।

No comments:

Post a Comment